Ochrana osobných údajov

Umelecký súbor Lúčnica rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich návštevníkov a priaznivcov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených nižšie.

Umelecký súbor Lúčnica je pre účely právnej úpravy ochrany osobných údajov v postavení tzv. Prevádzkovateľa, t.j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje.

 

Kontaktné údaje:

Umelecký súbor Lúčnica, štátna príspevková organizácia
sídlo: Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
korešpondenčná adresa: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
IČO: 00164828
štatutárny zástupca: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, generálny riaditeľ
kontaktné údaje: e-mail: , tel. 02 / 204 86 103

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás budeme o jej vybavení informovať.

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

 1. Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpite.

  1. Vstupenka môže byť zakúpená formou nášho on-line predajného systému na stránke www.lucnica.sk formou zrýchleného nákupu, pričom bez registrácie do predajného systému spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

   • meno, priezvisko,

   • email

   • telefónne číslo.

   • Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky.

  2. V prípade registrácie budeme požadovať väčšie množstvo osobných údajov, a to navyše oproti nezaregistrovaným osobám v rozsahu:

   • poštová adresa

   • dátum resp. rok narodenia.

   • Tieto osobné údaje budeme spracúvať po celý čas registrácie, pokiaľ svoj vytvorený účet nezrušíte. Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

  3. V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať údaje v rozsahu:

   • titul, meno, priezvisko,

   • e-mail,

   • telefónne číslo,

   • PSČ.

   • Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži.

 

 1. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu:

  • meno, priezvisko,

  • e-mail.

K týmto údajom sa môžeme dostať nasledovnými spôsobmi:

 • ak sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke www.lucnica.sk,

 • ak si zakúpite vstupenku na podujatie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem US Lúčnica na informovaní verejnosti o predstaveniach a podujatiach, ktoré US Lúčnica ako kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

 

 1. Za účelom propagácie organizovaných akcií či podujatí US Lúčnica vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy US Lúčnica patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných US Lúčnica. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.

 

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, môžu však byť uložené v databázových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre ich spracovanie.

 • Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia, narábame s nimi výlučne len my.

 

VAŠE PRÁVA

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste prevádzkovateľovi udelili súhlas kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

 • Súhlas so zasielaním marketingových oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov prevádzkovateľa možno odvolať:

  1. kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom marketingovom oznámení;

  2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu  .

 • Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou Vášho zákazníckeho účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa www.lucnica.sk možno odvolať:

  1. zaslaním  odvolania súhlasu na e-mailovú adresu 

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov však nebude mať účinky na spracúvanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: {PROTECT(statny.dozor@pdp.gov.sk)}.

 

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním antivírusového programu a pravidelnou údržbou zariadení.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového/registračného formulára alebo formulára pre odoslanie emailovej adresy potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2023