Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") Umeleckého súboru Lúčnica (ďalej len "US Lúčnica") sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky vystúpenia organizované US Lúčnica, príp. treťou osobou v spolupráci s US Lúčnica na základe dohody s US Lúčnica (ďalej len "podujatia"):

  • prostredníctvom internetového portálu www.lucnica.sk (ďalej len "portál Lúčnica") prípadne prostredníctvom internetových portálov prevádzkovateľov, s ktorými US Lúčnica uzavrelo osobitnú zmluvu (ďalej len "partnerský portál"),

  • v predajných sieťach zmluvného predajcu (ďalej spolu len "predajné miesta").

 1. Uvedené VOP upravujú vzťah medzi US Lúčnica a:

  1. návštevníkom,

  2. zákazníkom,

  3. majiteľom vstupenky.

 1. Návštevníkom je osoba, ktorá je zaregistrovaná a navštívi portál Lúčnica za účelom získania informácie o aktuálnych, resp. pripravovaných podujatiach US Lúčnica, pričom môže využiť aj ďalšie služby portálu Lúčnica, predovšetkým zakúpiť si vstupenky na vybrané podujatia (ďalej len "návštevník"),

 2. Zákazníkom je návštevník, ale aj osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na portáli Lúčnica a tento navštívi za účelom získania informácií o aktuálnych, resp. pripravovaných podujatiach US Lúčnica (ďalej len "zákazník").

 3. Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá reálne vlastní vstupenku zakúpenú na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu Lúčnica, príp. partnerských portálov (ďalej len "majiteľ vstupenky").

 4. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním podujatia.

 

Článok II.
Portál US Lúčnica

 1. US Lúčnica zabezpečuje prevádzku portálu www.lucnica.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 2. Na komunikáciu so zákazníkmi a návštevníkmi, US Lúčnica ako prevádzkovateľ portálu zriadilo e-mailovú adresu , prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu Lúčnica a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém bude riešený v čo najkratšom možnom termíne, pričom zákazník, ktorý problém nahlásil bude informovaný o stave riešenia problému.

 3. US Lúčnica ako prevádzkovateľ portálu Lúčnica si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu Lúčnica počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu Lúčnica bude oznámená na úvodnej stránke tohto portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.

 4. US Lúčnica na svojom portáli pravidelne aktualizuje pripravované podujatia, pričom spravidla zverejňuje nasledovné informácie o podujatí:

  • názov podujatia,

  • miesto konania podujatia,

  • začiatok a dĺžka trvania podujatia,

  • výška vstupného,

  • stručný opis podujatia.

Za informácie zverejnené na portáli Lúčnica zodpovedá US Lúčnica ako prevádzkovateľ portálu.

 1. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu Lúčnica bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu Lúčnica je chránený ustanoveniami autorského zákona.

Článok III.
REGISTRÁCIA

 1. K priamemu zakúpeniu vstupenky na podujatie prostredníctvom portálu Lúčnica nie je potrebná registrácia na internetovej stránke www.lucnica.sk, avšak jej vykonanie odporúčame za účelom lepšieho využívania služieb systému (napr. možnosť sledovania histórie svojich objednávok, získanie bonusových aktivít, prednostný predaj, opätovná tlač vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.)

 2. Registrácia na portáli www.lucnica.sk je dobrovoľná a bezplatná.

 3. Polia, ktoré je potrebné pri registrácii povinne vyplniť, sú označené hviezdičkou (*). Po úspešnej registrácii dostane zákazník potvrdenie elektronickou poštou na e-mailové adresu, ktorú pri registrácii uviedol. V prípade zmeny registračných údajov je potrebné údaje aktualizovať.

 4. Súčasťou registrácie je udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Podmienky spracovania osobných údajov sú dostupné TU.

 5. Registráciu môže návštevník kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. US Lúčnica o zrušení registrácie a informuje návštevníka prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal pri registrácii. Zrušením registrácie stráca návštevník prístup k službám vyhradených pre registrovaných užívateľov - návštevníkov.

 

Článok IV.
REZERVÁCIA, NÁKUP A PREDAJ VSTUPENIEK

 1. VSTUPENKY

 1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu majiteľa vstupenky na podujatie a jeho oprávnenie využívať priestory a služby s tým spojené.

 2. Vstupenka na podujatie US Lúčnica je ceninou a jej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.

 3. Vstupenka slúži zároveň ako doklad o jej zakúpení. Ak zákazník pred realizáciou platby za vstupenku požaduje iný doklad ako je vstupenka, US Lúčnica vystaví zákazníkovi faktúru, kde bude uvedená hodnota vstupenky, prípadne vstupeniek a zároveň po úhrade predmetnej faktúry poskytne majiteľovi vstupenku/ vstupenky v upravenej forme, a to bez uvedenia hodnoty vstupenky.

 4. Vstupenka je oslobodená od DPH.

 5. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo vstupenka inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, respektíve do priestorov konania podujatia.

 6. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami zakúpená na predajných miestach a tiež vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu Lúčnica alebo partnerských portálov (ďalej len „Hometicket“) musí obsahovať:

  • názov podujatia,

  • termín podujatia (dátum a čas začiatku podujatia),

  • miesto konania podujatia a označenie zakúpeného miesta na podujatie,

  • cenu vstupenky,

  • identifikačný kód.

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Zmluvný vzťah medzi US Lúčnica a fyzickou alebo právnickou osobou vzniká:

  • zakúpením vstupenky na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu Lúčnica, príp. partnerských predajných miest,

 1. Uzatvorením zmluvy podľa bodu B ods. 1 písm. a. tohto článku VOP sa stávajú VOP neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

 1. NÁKUP VSTUPENIEK

    1/ prostredníctvom predajných miest

 1. Vstupenky možno zakúpiť priamo v predajnej sieti usporiadateľov, prípadne iných zmluvných predajcov

 2. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení.

 3. Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete usporiadateľov alebo iných zmluvných predajcov sa prioritne riadia všeobecnými obchodnými podmienkami daného zmluvného predajcu.

 4. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky nie je možné stornovať/vrátiť.

    2/ prostredníctvom internetového portálu

 1. Zákazník portálu Lúčnica môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.lucnica.sk.

 2. Zákazník portálu si môže zakúpiť maximálne 8 vstupeniek na podujatie, s výnimkou úhrady záväznej objednávky podľa sekcie C 3/ ods. 4 tohto článku VOP. Čas na realizáciu nákupu vstupenky na portáli Lúčnica je 10 minút (po ich výbere). Potvrdenie o zakúpení a zakúpené vstupenky (Hometickety) sa zasielajú automaticky na e-mailovú adresu, ktorú zadal zákazník počas kúpy vstupenky na konkrétne podujatie.

 3. Zákazník portálu musí vyplniť formulár pričom kľúčový je e-mail, nakoľko po úspešnom zaplatení mu budú e-mailom zaslané Hometickety.

 4. Platba za predaj vstupeniek kupovaných cez portál Lúčnica prebieha prostredníctvom služby platobnej brány 24PAY, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenky platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Pri platbe systém zákazníka presmeruje na platobný portál 24PAY, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.

 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet platobnej brány) systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku, vstupenku (hometicket) v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Zákazník sa stáva majiteľom vstupenky v okamihu poukázania sumy za vstupenku na účet platobnej brány. V prípade, ak zákazníkovi nebude doručená elektronická vstupenka ani do 1 hod. od realizácie platby, US Lúčnica odporúča kontaktovať pracovníkov US Lúčnica na emailovej adrese alebo kontaktovať priamo pracovníkov US Lúčnica na tel. číslach uvedených na webovej stránke www.lucnica.sk. Majiteľ vstupenky si môže vstupenku v elektronickej forme vytlačiť na tlačiarni spôsobilej tlačiť na formát papiera A4 alebo sa ňou preukázať v elektronickej podobe, napr. v mobile.

 6. Elektronická vstupenka predstavuje pre majiteľa vstupenky zároveň aj daňový doklad o jej zakúpení.

 7. Každá vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu Lúčnica obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód. Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov.

 8. US Lúčnica je povinná po skontrolovaní vstupenky umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje US Lúčnica na svojom webovom sídle.

 9. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál Lúčnica www.lucnica.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa US Lúčnica zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.

 10. US Lúčnica odporúča zákazníkom, aby čiarový kód zo vstupenky nikde nešírili ani nezdieľali a predišli tak jeho zneužitiu. US Lúčnica nezodpovedá za neoprávnené skopírovanie Vstupenky. Zákazník je povinný Vstupenku uchovávať na bezpečnom mieste. V prípade, ak sa na podujatí zistí, že boli vstupenky už použité, nárok na vstup na podujatie má zákazník po predložení občianskeho preukazu resp. iného dokladu na zistenie a overenie totožnosti, prípadne poskytnutím informácie na aký e-mail mu bola vstupenka zaslaná. V prípade, že sa zákazník odmietne preukázať občianskym preukazom resp. iným dokladom alebo odmietne poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej vety, nebude mu umožnený vstup na podujatie.

     3/ Hromadný predaj vstupeniek

 1. Vstupenky možno predávať aj hromadnému odberateľovi. Pod pojmom hromadným odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie viac ako 8 ks vstupeniek na jedno podujatie (ďalej len „hromadná objednávka“).

 2. Hromadný odberateľ si môže vstupenky objednať prostredníctvom vyplneného formulára záväznej objednávky, ktorý zašle na e-mail (ďalej len „záväzná objednávka“). Formulár záväznej objednávky je zverejnený na www.lucnica.sk. Následne mu bude zaslané potvrdenie o prijatí záväznej objednávky a faktúra. Uskutočnením záväznej objednávky hromadný odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje súhlas s aplikáciou VOP na vzťah vzniknutý medzi US Lúčnica a hromadným odberateľom.

 3. Úhrada záväzných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry, bankovým prevodom. Úhrada záväznej objednávky musí byť zrealizovaná minimálne 30 dní pred termínom podujatia. V prípade, že je faktúra vystavená menej ako 30 dní a viac ako 14 dní pred podujatím, musí byť uhradená do 3 dní od jej vystavenia a zaslania v elektronickej podobe.

 4. Záväznú objednávku je možné uhradiť aj prostredníctvom portálu Lúčnica. US Lúčnica po vystavení záväznej objednávky zašle hromadnému odberateľovi e-mailom odkaz na predajný systém s rezervovanými vstupenkami, kde ich môže zaplatiť online cez platobnú bránu 24-pay alebo bankový prevod v dohodnutom čase s obchodným oddelením, zvyčajne do 24 hodín max. však do 72 hodín od rezervácie. V prípade podľa predchádzajúcej vety množstvové obmedzenie podľa sekcie C ods. 2 tohto článku VOP neplatí. Platba prostredníctvom portálu Lúčnica nie je možná, ak je zákazníkovi vystavená faktúra.

 5. Úhrada záväznej objednávky musí byť vykonaná do termínu dohodnutého s pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto odseku, je US Lúčnica oprávnená záväznú objednávku zrušiť a umožniť ďalší predaj vstupeniek.

 6. Po potvrdení záväznej objednávky, je možné túto objednávku meniť v rámci počtu vstupeniek na nižší počet, avšak hromadný odberateľ je povinný uhradiť storno poplatok podľa nasledujúceho odseku.

 7. Vstupenky záväzne rezervované alebo zakúpené hromadným odberateľom je možné vrátiť (stornovať), len v prípade ak hromadný odberateľ uhradí US Lúčnica nasledovný storno poplatok:

  a) vrátenie menej ako 30 dní pred termínom podujatia 30% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  b) vrátenie menej ako 21 dní pred termínom podujatia 50% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  c) vrátenie menej ako 14 dní pred termínom podujatia 70% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  d) vrátenie menej ako 7 dní pred termínom podujatia 100% z hodnoty stornovaných vstupeniek;

 8.  Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP US Lúčnica uplatniť si zľavy podľa sekcie D 4/ tohto článku VOP.

     4/ Zľava zo vstupeniek

 1. Zákazník si môže uplatniť zľavu z cien vstupeniek na vybrané podujatia prostredníctvom portálu Lúčnica, len pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie. Výber konkrétnych podujatí, na ktoré je možné uplatniť si zľavu, je výhradne v kompetencii US Lúčnica.

 2. Nárok na zľavnenú vstupenku majú držitelia nasledovných dokladov:

 1. preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,

 1. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.

 2. Pred vstupom na podujatie je majiteľ vstupenky, ktorá je zakúpená so zľavou, povinný na požiadanie hostesky preukázať oprávnenie na zľavu niektorým z dokladov uvedených v sekcii D 4/ ods. 2 tohto článku VOP (1 doklad sa vzťahuje na 1 zľavnenú vstupenku). V prípade, že sa majiteľ zľavnenej vstupenky nebude vedieť verifikovať preukazom/dokladom, vstup na podujatie mu bude povolený výlučne po doplatení plnej sumy za vstupenku.

 

     E. NÁKUP A POUŽITIE DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 1. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť prostredníctvom portálu Lúčnica.

 2. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za nákup vstupenky cez portál Lúčnica.

 3. Darčeková poukážka je platná po dobu uvedenú na darčekovej poukážke.

 4. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.

 5. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.

 6. Darčekové poukážky je možné uplatniť výlučne na jednorazovú úhradu vstupeniek v dobe platnosti darčekovej poukážky.

 7. Po uplynutí doby platnosti nie je možné darčekovú poukážku uplatniť ani vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote darčekovej poukážky.

 8. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa rozdiel medzi hodnotou darčekovej poukážky a hodnotou nákupu nevracia.

 9. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť.

 10. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.

 11. V prípade straty alebo znehodnotenie darčekovej poukážky US Lúčnica neposkytuje novú/náhradnú darčekovú poukážku.

 12. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti, okrem výnimočných prípadov určených US Lúčnica.

 13. V prípade, že bola darčeková poukážka použitá/uplatnená na nákup vstupeniek a predmetné podujatie sa zrušilo, bude majiteľovi darčekovej poukážky, ktorý uplatnil darčekovú poukážku prostredníctvom portálu Lúčnice vygenerovaná nová poukážka (s novým identifikátorom) v identickej hodnote, akú mala pôvodná darčeková poukážka. Novú darčekovú poukážku zašle US Lúčnica majiteľovi darčekovej poukážky na e-mail uvedený pri uplatnení darčekovej poukážky.

 14. Na darčekovú poukážku sa nevzťahuje DPH.

 

Článok V.
ZRUŠENIE PODUJATIA

 1. US Lúčnica si vyhradzuje právo na zrušenie podujatia.

 2. O zrušení podujatia bude US Lúčnica informovať prostredníctvom svojej webovej stránky www.lucnica.sk, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu zákazníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné kontaktné údaje.

 3. V prípade, že US Lúčnica zruší predstavenie z dôvodu spôsobeného US Lúčnica, majiteľovi vstupenky bude vrátená plná hodnota vstupenky.

 4. Vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

vstupenky zakúpené cez portál Lúčnica budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované do Online peňaženky v súlade s článkom VI. VOP;

vstupenky zakúpené u iného predajcu, či už na kamennej predajni predajcu alebo prostredníctvom online portálu predajcu, je možné refundovať len u predajcu.

5. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 24 mesiacov od zrušenia podujatia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov. US Lúčnica si vyhradzuje právo na refundáciu financií za vstupenky na zrušené podujatia – do 12 mesiacov od dňa doručenia žiadosti.

 

Článok VI.
Online peňaženka

 1. Online peňaženka je služba, ktorú US Lúčnica ponúka všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky online, t.j. zákazníkom, ktorí svoj nákup realizovali online ako návštevník alebo bez registrácie.

 2. Hodnota online peňaženky je viazaná výlučne k vstupenkám zakúpeným na podujatie, ktoré US Lúčnica zrušilo z dôvodu na strane US Lúčnica a ku konkrétnym vstupenkám, ktoré boli zrušené.

 3. Online peňaženka umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky prostredníctvom platobnej brány a následne rýchlejší a jednoduchší nákup vstupeniek online.

 4. V momente, ako sa podujatie alebo vstupenka zruší, majiteľ online zakúpenej vstupenky na zrušené podujatie alebo zrušenej vstupenky, automaticky dostane do online peňaženky plnú sumu za vstupenku zo zrušeného podujatia alebo zrušenú vstupenku.

 5. V prípade zákazníka bez registrácie, bude zákazníkovi najskôr automaticky vytvorený účet registráciou na www.lucnica.sk a následne suma prevedená do jeho online peňaženky v jeho konte v sekcii Moja peňaženka.

 6. Hodnotu v online peňaženke majiteľ vstupenky vidí po prihlásení sa vo svojom účte vytvorenom registráciou na www.lucnica.sk.

 7. So sumou pripísanou do online peňaženky môže zákazník disponovať po dobu 5 rokov odo dňa jej pripísania. Po uplynutí tejto doby nevyužitá suma prepadá v prospech US Lúčnica.

 8. Sumu v online peňaženke môže zákazník využiť na online nákup vstupeniek, na ktorékoľvek dostupné podujatie US Lúčnica. Pred kúpou vstupeniek sa musí zákazník prihlásiť do svojho účtu a následne v poslednej fáze nákupu vstupeniek vybrať ako spôsob platby platbu online peňaženku. Zákazník môže uvedeným spôsobom uhradiť celú sumu za vstupenky alebo jej časť.

 9. Zákazník môže požiadať US Lúčnica o prevod z online peňaženky na účet, z ktorého bola vykonaná platba prostredníctvom funkcie v online peňaženke. V prípade, že chce finančné prostriedky z online peňaženky previesť na iný účet, musí kontaktovať US Lúčnica e-mailom na {PROTECT(rezervacie@lucnica.sk)}.

 

Článok VII.
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY A US LÚČNICA

 1. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadné chyby alebo nedostatky (napr.: vstupenky s nečitateľným textom, poškodeným čiarovým kódom, a pod.) bezodkladne reklamovať.

 1. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál Lúčnica, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa US Lúčnica zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.

 2. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

  1. vstup do hľadiska po začiatku podujatia nie je povolený a nevzniká nárok na vrátenie finančných prostriedkov za zakúpené vstupenky;

  2. vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou (okrem dámskych kabeliek);

  3. počas podujatia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov;

  4. je zakázané rušiť podujatie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii podujatia, ako aj rušiť iných návštevníkov podujatia pred alebo počas podujatia v priestoroch konania podujatia, najmä hlasným rušením podujatia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred alebo počas podujatia;

  5. je zakázaný vstup na podujatie v stave (napr. pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť podujatie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť podujatie, jeho priebeh alebo iných návštevníkov podujatia v neprimeranom rozsahu;

  6. na podujatí je zakázané správanie v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov, zamestnancov US Lúčnica, účinkujúcich umelcov ako aj iných osôb;

  7. fotografovanie a výroba audiozáznamu alebo videozáznamu z podujatie sú prísne zakázané;

  8. je povinný dodržiavať pokyny organizátora podujatia za účelom ochrany života a zdravia osôb prítomných na podujatí a za účelom zabezpečenia ochrany majetku US Lúčnica;

  9. v rámci ochrany verejného zdravia a bezpečnosti ostatných návštevníkov je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny US Lúčnica, resp. organizátora podujatia.

 1. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa článku VII. sekcia písm. A ods. 3 VOP má príslušný zamestnanec US Lúčnica alebo osoba poverená zo strany organizátora oprávnenie nevpustiť zákazníka na predmetné podujatie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z podujatia bez ďalšieho nároku majiteľa vstupenky na vrátenie jej hodnoty resp. časti z jej hodnoty. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky vznikla organizátorovi podujatia.

B. PRÁVA A POVINNOSTI US LÚČNICA

 1. US Lúčnica sa zaväzuje:

  1. umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si zaplatené vstupenky v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu,

  2. bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky www.lucnica.sk o zmenách v programe podujatia, prípadne o jeho zrušení. V prípade, že US Lúčnica má k dispozícii e-mailovú adresu alebo telefónne číslo majiteľa vstupenky, informuje ho o zmenách alebo zrušení podujatia jedným z uvedených spôsobov.

 1. US Lúčnica, resp. organizátor podujatia je povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu života a zdravia a ďalšie právne predpisy a usmernenie vydané príslušnými štátnymi orgánmi SR.

 

Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

 1. US Lúčnica v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.

 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo na adrese US Lúčnica uvedenej na vstupenke.

 3. US Lúčnica zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie Hometicketu na určenú e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal pri svojom online nákupe.

 4. US Lúčnica nenesie zodpovednosť:

  1. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou resp. inou doručovacou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu vstupeniek, pokiaľ ich US Lúčnica poskytol na prepravu včas,

  2. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje podmienky dodania pošty resp. inej doručovacej služby;

  3. za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky nevyhnutných k doručeniu vstupeniek;

  4. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou resp. inou doručovacou službou;

  5. za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek na predajných miestach zmluvných predajcov, a tým oneskorený príchod na podujatie;

  6. za nevyužitie vstupenky na podujatie (napr. z dôvodu PN, dopravnej situácie a pod.);

  7. za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupenky si vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste;

  8. za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní majiteľovi vstupenky, pričom US Lúčnica ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú vstupenku.

 

Článok IX.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. US Lúčnica v postavení prevádzkovateľa v rámci poskytovania služieb uvedených v týchto VOP spracúva osobné údaje. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné: Ochrana osobných údajov

 

Článok X.
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi US Lúčnica a osobou využívajúcou služby US Lúčnica neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi, ktoré sú uplatniteľné na vzťahy definované VOP.

 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 3. 2023, pričom ich zmena zo strany US Lúčnica je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú osobám využívajúcim služby US Lúčnica oznámené elektronicky ich zverejnením na webovej stránke US Lúčnica.

 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na portáli US Lúčnica www.lucnica.sk. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi US Lúčnica a osobou využívajúcou služby US Lúčnica, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.